Νέα - Ανακοινώσεις

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση

18/7/2023 9:14:20 πμ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ


Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨
Είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου 2023 σύμφωνα με τον Νόμο 4548 περί Α.Ε. ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 28ην Ιουλίου 2023 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. την Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης εταιρικής χρήσεως ήτοι διαχειριστικής περιόδου 1/1/2022 έως 31/12/2022.
  2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  3. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
  4. Διάφορα θέματα σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας.
  5. Απόφαση για την ανανέωση των μισθωτηρίων των καταστημάτων.
  6. Εκλογή νέου Δ.Σ.


Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας και του Νόμου 4548 περί Α.Ε.
Σε περίπτωση μή απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα την 4ην Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή.


Εν Λαρίση 30 – 6 – 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ