Νέα - Ανακοινώσεις

Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 - Τακτική Γενική Συνέλευση

11/6/2019 1:04:23 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ Είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2019 σύμφωνα με τον κωδικοποιημένο Νόμο 2190/20 ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 4ην Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. την Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 27ης εταιρικής χρήσεως ήτοι διαχειριστικής περιόδου 1/1/2018 έως 31/12/2018.
  2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  3. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
  4. Ανανέωση των μισθωτηρίων συμβολαίων των ακινήτων της εταιρείας.
  5. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας και του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/20.
Σε περίπτωση μή απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα την 11ην Ιουλίου 2019 ημέρα Πέμπτη.

Εν Λαρίση 7 – 6 – 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ