Νέα - Ανακοινώσεις

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 - Τακτική Γενική Συνέλευση

24/8/2020 10:36:06 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ Είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 7ης Αυγούστου 2020 σύμφωνα με τον Νόμο 4548 περί Α.Ε. ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 10ην Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ. την Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 28ης εταιρικής χρήσεως ήτοι διαχειριστικής περιόδου 1/1/2019 έως 31/12/2019.
  2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  3. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
  4. Διάφορα θέματα σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας και του Νόμου 4548 περί Α.Ε.
Σε περίπτωση μή απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα την 17ην Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

Εν Λαρίση 7 – 8 – 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ