Νέα - Ανακοινώσεις

Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021 - Τακτική Γενική Συνέλευση

25/6/2021 9:13:24 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ


Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ Είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2021 σύμφωνα με τον Νόμο 4548 περί Α.Ε. ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 16ην Ιουλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. την Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 29ης εταιρικής χρήσεως ήτοι διαχειριστικής περιόδου 1/1/2020 έως 31/12/2020.
  2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  3. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
  4. Διάφορα θέματα σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας.
  5. Διεύρυνση  των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μετόχων της εταιρείας εντός των μίσθιων αυτής και σε συμβατική συμφωνία με την “Λαχαναγορά Α.Ε.”
  6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας και του Νόμου 4548 περί Α.Ε.
Σε περίπτωση μή απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα την 23ην Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Εν Λαρίση 7 – 6 – 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ