Νέα - Ανακοινώσεις

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 - Τακτική Γενική Συνέλευση

22/8/2022 12:08:07 μμ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. ¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ Είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσις ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 8ης Αυγούστου 2022 σύμφωνα με τον Νόμο 4548 περί Α.Ε. ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 9ην Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ. την Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:

  1. Έγκριση του Ισολογισμού της 30ης εταιρικής χρήσεως ήτοι διαχειριστικής περιόδου 1/1/2021 έως 31/12/2021.
  2. Απαλλαγή από πάσης ευθύνης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  3. Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ.
  4. Διάφορα θέματα σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας.

 

Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας και του Νόμου 4548 περί Α.Ε.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα την 16ην Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή.

 

Εν Λαρίση 8 – 8 – 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ