Νέα - Ανακοινώσεις

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 - Έκτακτη Γενική Συνέλευση

27/9/2022 1:19:25 μμ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας υπό την επωνυμίαν
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨

    Το Διοικητικό Συμβούλιο της εν Λαρίσης εδρευούσης εταιρίας υπό την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ – ΕΚΜΙΣΘΩΤΙΚΗ & ΟΠΩΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.
¨ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ Α.Ε. ¨ κατά την συνεδρίαση της 22ης Σεπτεμβρίου 2022 σύμφωνα με τον Νόμο 4548 περί Α.Ε. ως ισχύει σήμερον και του άρθρου 10 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας, συγκαλεί διά την 18ην Οκτωβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας μας στο 8ον χλμ. Λάρισας – Συκουρίου με θέματα ημερησίας διατάξεως:


  1. Ενημέρωση των μετόχων για τις απαραίτητες αλλαγές που απαιτούνται σχετικά με άδεια λειτουργίας της εταιρείας καθώς και η έγκριση των αλλαγών από αυτούς
  2. Εξεύρεση του τρόπου χρηματοδότησης των έργων που πρέπει να γίνουν στο χώρο της Λαχαναγοράς προκειμένου να λειτουργεί καθόλα νόμιμα.

Οι κ.κ. μέτοχοι για να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν απολύτως προς τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού της εταιρίας και του Νόμου 4548 περί Α.Ε

Εν Λαρίση 22 – 9 – 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ